Административен капацитет 2014

Прессъобщение за пресконференция

  26.11.2014 12:05  

Във връзка с реализация на дейностите по проект “Бизнес ОРиентирана Община с Визия за Административен Напредък – БОРОВАН“, който се изпълнява по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/2.2-14, Подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г.

На 03  декември  2014 г. от 10:00 часа в Музикалната зала на Община Борован ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ.

На пресконференцията ще бъдат представени общата и специфичните цели на проекта, предвидените дейности и очакваните резултати.

От страна на община Борован проектът ще бъде представен от кмета – г-жа Десислава Тодорова и ръководителя на проекта – Силвия Катанска