Новини

Покана за обсъждане на проектобюджет 2021 година на Община Борован

  02.02.2021 14:53  

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за  условията и реда  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и решение на Общински съвет Борован относно определяне на реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на община Борован в условията на извънредни обстоятелства, Ви каня да присъствате на Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Борован за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021г. / сряда / от 14.30часа в Музикалната зала на НЧ „ Цани Иванов“ с. Борован, съгласно предвидения ред в Наредбата за  условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при съобразяване с актуалните към датата на обсъждането противоепидемични мерки съгласно чл.63 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 год. и изм. и доп. със Заповед № РД – 01- 52 от  26.01.2021г.  на Министъра на здравеопазването, като заетостта на местата е до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.

Публичното обсъждане ще се проведе едновременно и неприсъствено на основание решение на Общински съвет Борован относно определяне на реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на община Борован в условията на извънредни обстоятелства.

Във връзка с провеждането на неприсъствено публично обсъждане на Проектобюджета на Община Борован за 2021 година на сайта на общината www.borovan.bg  ще бъде качен формуляр /анкета за обратна връзка с желаещите да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет на общината за 2021 г.

Хартиеният формуляр/анкета ще се предоставя безплатно на гражданите и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Борован, ул.“ Иван Вазов“№1 и кметствата, а попълнения формуляр се подава на мястото на получаване.

 Електронният формат на формуляр/анкета може да  се изпраща и по електронен път на e-mail: ob_borovan@abv.bg 

Срока за предаване на попълнения формуляр/анкета е до края на работния ден – 17.00 ч. на 10.02.2021 г.

Проектобюджета на Община Борован за 2021 година ще бъде качен на сайта на община Борован  www.borovan.bg  в секция / ЗА НАС /БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ/ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА/ на 02.02.2021г.

За постъпилите становища и предложения,  ще бъдат съставени протоколи, които ще се приложат като неразделна част от проекта на общинския бюджет за 2021 г. при внасянето му от кмета на Общината за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации да вземат участие в публично обществено обсъждане на Проекта на бюджет на община Борован за 2021 г.

 

Инж. Десислава Тодорова

Кмет на Община Борован