Събития

Покана за обсъждане на проектобюджет 2021 година на Община Борован

  02.02.2021 15:00  

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за  условията и реда  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и решение на Общински съвет Борован относно определяне на реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на община Борован в условията на извънредни обстоятелства, Ви каня да присъствате на Публично обсъждане на Проектобюджета на Община Борован за 2021 година.

Обсъждането ще се проведе на 10.02.2021г. / сряда / от 14.30часа в Музикалната зала на НЧ „ Цани Иванов“ с. Борован, съгласно предвидения ред в Наредбата за  условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при съобразяване с актуалните към датата на обсъждането противоепидемични мерки съгласно чл.63 от Закона за здравето и Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 год. и изм. и доп. със Заповед № РД – 01- 52 от  26.01.2021г.  на Министъра на здравеопазването, като заетостта на местата е до 30% от общия им капацитет на закрито при спазване на физическа дистанция от 1,5м. и задължително поставяне на защитни маски за лице.