Събития

Покана за обсъждане на проектобюджет 2022 година на Община Борован

  16.03.2022 15:00  

Покана за обсъждане на проект на Бюджет

2022 година на Община Борован

 

      Уважаеми дами и господа,

 

 На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, Наредбата за  условията и реда  за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет и решение на Общински съвет Борован относно определяне на реда за провеждане на публично обсъждане на бюджета на община Борован в условията на извънредни обстоятелства, Ви каня да присъствате на Публично обсъждане на Проект на Бюджет на Община Борован за 2022година.

Обсъждането ще се проведе на 24.03.2022г. / четвъртък / от 10.30 часа в Музикалната зала на НЧ „ Цани Иванов“ с. Борован, съгласно предвидения ред в Наредбата за  условията и реда за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет, при спазване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната с цел защита и опазване живота и здравето на гражданите.

Проект на Бюджет на Община Борован за 2022година ще бъде качен на сайта на община Борован  www.borovan.bg  в секция /ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНАТА/

Становища и предложения по проекта за Бюджет 2022 година могат да се представят в деловодството на Община Борован и на следните електронни адреси: ob.borovan@borovan.egov.bg и  ob_borovan@abv.bg не по-късно от два дни преди провеждането на публичното обсъждане.

За постъпилите становища и предложения,  ще бъдат съставени протоколи, които ще се приложат като неразделна част от проекта на общинския бюджет за 2022 г. при внасянето му от кмета на Общината за разглеждане и приемане от Общинския съвет.

Каним всички граждани, фирми, организации на бюджетна издръжка, неправителствени организации да вземат участие в публично обществено обсъждане на Проекта на бюджет на община Борован за 2022 г.