През месец април 2021 година, община Борован беше одобрена по процедура BG 05M9OP001-6.002 „Патронажа грижа +“ финансирана по Оперативна програма „Развитите на човешките ресурси“, по приоритетни оси „Подкрепа за преодоляване на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка на екологично, цифровото и устойчиво възстановяване на икономиката.  

Проектното предложение “Патронажа грижа + в община Борован“  предвижда предоставяне на интегрирани социално – здравни услуги за лица над 54 години с увреждания и лица в риск, във връзка с ограничаване на разпространението и преодоляване на последиците от  COVID-19.

Основни цел на проекта е : да  се осигури подкрепа чрез предоставяне на партронажна грижа за възрастни хора  и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа и адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейност във връзка с разпространението на COVID-19.

Основни дейности по проекта са : Патронажа грижа и Превенция от COVID-19 в социалната услуга делегирана от държавна дейност.

По дейност 1 „Патронажа грижа“ – ще бъдат наети домашни помощници; специалист по здравни грижи и психолог, които да реализират здравно социални услуги. Домашните помощници ще се грижат за потребителите,  като ще ги подпомагат в реализиране на техните ежедневни дейности, като пазаруване, почистване, закупуване на лекарства, плащане на битови сметки и др. Здравният специалист ще реализира  дейности по изработена методика на Министерство на здравеопазването за реализирането  интегрираните здравни-социални грижи. По предварително изготвен график за посещения по домовете на потребителите и по тяхно  желание  здравният специалист ще измерва кръвно, ще ги подпомага при приемане на лекарства, ще почиства и превързва рани, ще измерва кръвна захар и др. Психолога по проекта ще указва психологическа подкрепа на всички потребители.

По дейност 2 „Превенция на COVID-19  в социална услуга делегирана от държавата дейност“ към Център от семеен тип за деца без увреждания с.Борован ще бъде нает допълнителен помощен персонал на длъжност хигиенисти. Основни задължения на  наетия персонала е почистване и хигиенизиране на общите части, помещенията за хранене и спане на потребителите, както и в  рамките на деня, четири пъти дневно да извършват дезинфекция на помещенията. В рамките на тази дейност е предвидено да бъдат ремонтирани и обновени три стаи в дома, които да бъдат пригодени за изолатори при възникване на заразяване на домуващите с цел ограничаване на разпространението на  корона вирус.  

Настоящето проектно предложение ще се реализира в рамките на 13 месеца, както услугите за 23 потребителни на патронажната грижа и 24 потребители на ЦНСТДБУ  ще  се реализират в рамките на 12 месеца. Общата стойност на проекта е 110 372.78 лева.  

Настоящият проект е продължение на  реализиран проект между община Борован и община Криводол  “ Общините Криводол и Борован, партньори с грижа за по –добър живот“  по процедура“ Патронажа грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ – Компонент 2 и Компонент 3    

Обявления за избор на потребители по проект "Патронажна грижа + в община Борован "
13.04.2021 13:19
Свали
Обявления за избор на работници по проект "Патронажна грижа +в община Борован"
13.04.2021 13:19
Свали
Обявление за избор на специалсти по проект "Патронажна грижа + в община Борован "
13.04.2021 13:19
Свали
Образци на заявления за участие
13.04.2021 13:26
Свали
Списък на одобрени лица за предоставяне на услуги
29.04.2021 15:48
Свали
Списък на класирани и одобрени потребители
29.04.2021 15:48
Свали