ДО ВСИЧКИ 

ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА 

Р А З Г Л А С Я В А

На основание чл.550, ал.2 от ГПК

Молба за обявяване на смъртта изчезналия Иван Василев Ганджински,  с последен постоянен и настоящ адрес: с.Борован, ул.“ Хан Аспарух“№ 1

Съгласно определение № 290 постановено на 17.05.2022г. по ГР.Д.№ 20221410100253/2022г. по описа на Районен съд – Бяла Слатина Гражданско отделение ІІ-ри състав , е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Борован на молбата на Ивайло Борисов Ценков, с постоянен адрес: гр.  Монтана ,ул.“ Юрий Венелинов „ №2.

Приложение:

1.  Молба до Районен съд – Бяла Слатина от Ивайло Борисов Ценков

 

 

 

 

 

 

ДЕСИСЛАВА МАРКОВСКА           /П/

За Кмет на Община Борован

Съгл.Заповед № 107/ 18.05.2022г.