Новини

Проект "Грижа в дома"

  25.11.2022 12:41  

През месец ноември  2022 година, община Борован беше одобрена по процедура „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05FPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА „ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и здравни услуги в домашна среда на минимум 36 потребители. Целевите групи, които ще бъдат включени в проекта са: възрастни хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.

Дейности по проекта включват:

  1. Предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.
  2. 2.Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е също така заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).
  3. Предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост.
  4. Осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда.Настоящето проектно предложение ще надгради реализираните дейности и постигнати резултати по успешно изпълнените проекти, а именно:"Патронажна грижа - Компонент 2" и 3 ", "Патронажна грижа +" и "ПГ + Компонент

Осъществяването на дейностите по проекта ще се реализира чрез сформиране на екип от специалисти, домашни помощници, медицинско лице, психолог и др., които въз основа на извършена оценка на потребностите на всеки потребител ще обгрижват целевите групи в домашни условия. Ще бъдат изготвени социални оценки на всички потребители. Предоставянето на услугата ще бъде подпомогнато чрез осигуряването на необходимите материали, транспорт на персонала, консултации и др.

 

Настоящето проектно предложение ще се реализира в рамките на 14  месеца, както услугите за потребителни на интегрираните социално – здравни услуги ще  се реализират в рамките на 12 месеца. Общата стойност на проекта е 197 808.84

ОБЯВЛЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА СПЕЦИАЛСТИ ПО  „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05FPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА „ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“

ОБЯВЛЕНИЕ  ОТ ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГА „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05FPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА „ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“