Новини

Специалисти по Проект "Грижа в дома в община Борован" преминаха въвеждащо обучение

  21.12.2022 16:18  
Специалисти по Проект \

Екип от специалисти – домашни помощници, медицинска сестра и екипа по проекта преминаха въвеждащо обучение по проект ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА БОРОВАН“ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ BG05FPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА „ПРОГРАМА ЗА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2021 – 2027“

В обучението взеха участие всички лица, които ще бъдат ангажирани по изпълнението на проекта и неговите дейности. Участниците в обучението бяха запознати по следните теми : общи познания за предоставянето на грижа в дома. правна рамка на грижата в дома и обхвата на проекта; начини на предоставяне и събиране на информация, свързана с изпълнението на професионалните задължения; същност на социално-битовите дейности, като част от грижата в дома; специфика на грижите за възрастни хора и хора с увреждания, етични стандарти; дейности, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности; комуникация с потребителя и неговите близки; знания и умения за водене на задължителна документация; разпознаване на рискове, сигнализиране и справяне в кризисни ситуации, безопасни условия на труд;  техники за справяне с емоционално прегаряне и различни казуси.

Откриване на въвеждащото обучението направи инж. Десислава  Тодорова, кмет на община Борован, която представи основните цели на проекта, дейностите и очакваните резултати.

Проектното предложение предвижда предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги, осигуряване на подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора на територията на община Борован. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и здравни услуги в домашна среда на минимум 36 потребители. Целевите групи, които ще бъдат включени в проекта са: възрастни хора с невъзможност за самообслужване и лица с увреждания.