Новини Съобщения

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД

  07.02.2023 15:24  

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩИНА БОРОВАН, КМЕТСТВО МАЛОРАД

Информацията по Приложение №2 към чл.6  от Наредбата за ОВОС за ИП " Газопровод свързващ ПГХ "Чирен"

със съществуващата газопреносна мрежа на "Булгартрансгаз"ЕАД е налична на интернет страницата на МОСВ в

раздел Превантивна дейност/ОВОС/ Обществен достъп до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС