Новини Съобщения

Покана за консултации връзка с назначаването на СИК за произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  15.09.2023 16:38  

ДО РЪКОВОДСТВАТА/ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА :

Коалиция „ГЕРБ – СДС“
Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“
ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

В изпълнение на разпоредбите на чл.91 от Изборния кодекс, Решение №2378-МИ от 12.09.2023г. на Централна избирателна комисия, във връзка с назначаването на секционните избирателни комисии за произвеждането на избори за общински  съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в кабинета на кмета на община Борован, намиращ се в административната сграда на община Борован с адрес с.Борован, ул.“Иван Вазов“ № 1, ет.2  на 21.09.2023 г. /четвъртък/ от 10:30 часа ще се проведат консултации с представители на парламентарно представените партии и коалиции от партии в 49-то Народно събрание за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Борован .

Съгласно чл.91, ал.4 от ИК и в съответствие с Решение № 2378-МИ от 12.09.2023г. на Централна избирателна комисия, на консултациите при кмета е необходимо да представите:

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа :

  • Наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • Имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията или коалицията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 31.07.2023г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено  копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове на СИК, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл.51, ал.2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква“а“

При определяне на състава и ръководствата на СИК се използва съотношението, определено в Решение № 15-МИ от 14.09.2023г. на ОИК Борован.

Съгласно изискванията на ИК и Решение №2378-МИ от 12.09.2023г. на ЦИК:

1. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.

2. Членовете на СИК не могат да бъдат:

-  кандидати за общински съветници и/ или за кмет на община/ район/ кметство, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министър, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд;

- съдия, прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във въоръжените сили, служител в МВР, в Държавна агенция „Разузнаване“, в Националната служба за охрана, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

3. Член на СИК не може да участва в повече от едно качество в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. – кандидат, застъпник, наблюдател, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на инициативен комитет, член на друга избирателна комисия, анкетьор, придружител или да участва в друго подобно качество, свързано с подготовката и произвеждането на изборите.

4. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.

5. За членове на СИК се назначават лица, които имат право да гласуват в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и владеят български език.

6. Всяка парламентарно представена партия или коалиция има право на не по-малко от един член за всяка СИК.

            Изискуемите по ИК и Решение №2378-МИ от 12.09.2023г. на Централна избирателна комисия горепосочени документи остават като неразделна част от протокола от консултациите и се изпраща с предложението на Кмета на Община Борован до Общинска избирателна комисия Борован.

 

С уважение,

ИНЖ.ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА                  

КМЕТ НА ОБЩИНА БОРОВАН               / П/