Новини Събития

Обществено обсъждане за гражданите на община Борован на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “ В залата на Читалище "Цани Иванов" с.Борован Община Борован на 27 март 2024 година (сряда) от 11:00 ч.

  25.03.2024 16:24  

Екипът на Областен информационен център - Враца
гр. Враца 3000, ул. "Полк. Кетхудов" № 4

тел.: 092/627431

Обществено обсъждане за гражданите на община Борован на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР “

В залата на Читалище "Цани Иванов" с.Борован  Община Борован на 27 март 2024 година (сряда) от 11:00 ч.

Основна цел на концепцията е прилагането комплексно решение на идентифицирани в ИТСР и ПИРО проблеми, с принос в урбанистичното развитие на Общините Враца, Монтана, Бяла Слатина, Борован и Мизия и мерки, насочени в секторите здравеопазване, култура, транспорт, икономика, околна среда, туризъм и спорт, както и зелени мерки за смекчаване на негативното въздействие върху климата, при спазване на принципите за равенство, ефективност, ефикасност и устойчивост.

Специфичните цели включват:

Ø  подпомагане на мобилността и зеления транспорт в общините Враца и Монтана;

Ø  насърчаване на икономическата активност и предприемачеството, както и осигуряване на транспортна обезпеченост чрез изграждане на Индустриален парк-Враца;

Ø  обновяване и модернизиране на централна пешеходна зона на град Враца;

Ø  обновяване, оборудване с нова медицинска апаратура, създаване на мобилен кабинет в Диагностично-консултативен център 1 – Враца;

Ø  изграждане на многофункционална спортна зала "Арена Враца";

Ø  реконструкция, ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на Драматичен театър „Драгомир Асенов“, град Монтана

Ø  превенция на риска от наводнения по поречието на р.Скът чрез прилагане на набор от зелени мерки;

Ø  повишаване на качеството и подобряване на условията на живот на територията на СЗР;

Ø  насърчаване на спортната активност и подпомагане на културния живот в целевата територия, както и осигуряване на модернизирана материална база;

Ø  осигуряване на транспортна свързаност и намаляване на въглеродния отпечатък чрез насърчаване използването на обществен транспорт;

Ø  подобряване на бизнес средата, насърчаване на икономическото развитие и осигуряване на заетост чрез изграждане на Индустриален парк;

Ø  подобряване качеството на предлаганите здравни услуги;

Ø  насърчаване на териториалното и междусекторно сътрудничество.

Линк към презентация и анкета на „BG16FFPR003-2.001-0108 „Зелени решения за устойчиво развитие на СЗР ““:  https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0trK8LBGfLPjWQjES8LP9KLdAGYK81b9837nFy89CFqGasbm4peYU8nZFJzEbGMaPl&id=61554949662696                                 

      Линк Анкета: https://forms.gle/SZxWMQUZnHT2MDHM6

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ-Враца: oic_vratza@abv.bg  


Екипът на Областен информационен център - Враца
гр. Враца 3000, ул. "Полк. Кетхудов" № 4

тел.: 092/627431