СЪОБЩЕНИЕ

Важни дати и срокове при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,

 

Във връзка с предстоящите избори  за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.,Общинска администрация – Борован уведомява избирателите, че могат да подават писмени заявления до кмета на общината и кметствата:

1.  Заявление-декларация за вписване в избирателния списък - част II от гражданин на друга държава-членка на ЕС

2. Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия - избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската

3. Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес – избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места може да поиска да бъде вписан в избирателния

списък по настоящ адрес – 12.10.2019 г. /включително/;

4. Заявление за заличаване от избирателния списък от гражданин на друга държава-членка на ЕС

5. Заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък - всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до кмета на общината/кметството – до 19.10.2019 г. /включително/;

7. Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал.1 от Изборния кодекс, могат да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия. Задължително се прилага документ от

ТЕЛК или НЕЛК – до 21.10.2019 г. /включително/.

Заявленията се подават в сградата на Община Борован, „Център за информация иуслуги“ и в съответните кметства на територията на община Борован.

Всеки избирател може да направи справка в избирателния списък по ЕГН на телефон 091479460.

График за раздаване на изборни книжа и материали за Втори тур на Избори за кмет на Община Борован. Свали
Списък на заличените лица Свали
Съобщение Свали
Съобщение произвеждането избори Свали
Списък на заличените лица Свали
Заповед за забрана на алкохол Свали
Заповед образуване ПСИК Свали
Покана за консултации ПСИК Свали
Заповед Свали
Заповед агитационни материали Свали
Съобщение разяснителна кампания ЦИК Свали
Заповед утвърждаване адреси СИК Свали
Съобщение Свали
Приложение състави СИК Свали
РЕШЕНИЕ № 1029-МИ/10.09.2019г. на ЦИК Свали
МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ за определяне Свали
Покана за консултации СИК Свали
Предварителни избирателни списъци за Свали
Съобщение Свали
Заповед №237/02.09.2019г. образуване на избирателни секции на територията на община Борован Свали
Заповед №235/29.08.2019г. за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци в община Борован Свали
Приложение 1 към решение №600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК Свали
Приложение: Образец на поименно предложение за състав на ОИК Свали
Покана за провеждане на консултации за съставяне на ОИК в община Борован за провеждане на избори за общински съветници и кметове насрочени на 27.10.2019г. Свали
Указ на президента № 163 обн. в Дв.бр.56 от 16.07.2019 Свали
Хронограма за изборите за общински съвет и кметове Свали
Решение № 603-МИ от 12.08.2019г. на ЦИК Свали
Решение № 600-МИ от 09.08.2019г. на ЦИК Свали