С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание на 2 април 2023г., Общинска администрация – Борован  уведомява гражданите:

 • Предварителните избирателни списъци се обявяват и публикуват на интернет страницата на Общината – в срок до 20 февруари 2023 г.

 

 • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателен списък по настоящ адрес – в срок до 18 март 2023 г.

 

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на Общината по постоянен адрес или по настоящ адрес в случаите, когато своевременно е направено искане по чл.36 ИК – в срок до 18 март 2023 г.

 

 • Само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подадат заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място – в срок до 18 март 2023 г.

 

 • На интернет страницата на Общината се публикува списък на заличените лица – в срок до 22 март 2023 г.

 

 • Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък с писмено заявление до общинската администрация – в срок до 25 март 2023 г.

 

 • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл.37, ал.1 от ИК, може да заявят това при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна СИК– в срок до 27 март 2023 г.

 

      Заявления в Община Борован се подават:

 • За с.Борован : в сградата на Община Борован на адрес:

С.Борован , ул.“ Иван Вазов „№ 1 от 08,00 ч. до 17,00 ч.

 • за населените места на Община Борован :

            в кметствата на населените места

 

  Справки в избирателните списъци могат да се правят:

 • на обявените със заповед на Кмета на Община Борован места;
 • на интернет страницата на ГД „ГРАО“ – http://www.grao.bg/elections
 • на интернет страницата на Община Борован– http://www.borovan.bg

на телефон тел.09 147/93-01; моб. 0896 709 642

 

 

Сайта на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци е активен.

Сайта може да бъде достъпен на адрес:  http://www.grao.bg/elections/

Чрез сайта може:

-Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

-Да подадете удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.

 -Да се информирате за секциите и местата на гласуване. Активиран е служебния достъп на сайта, откъдето общинските администрации могат да извършват:

-Служебни справки в избирателните списъци;

-Обработване на постъпили Заявления за гласуване по настоящ адрес;

-Регистриране на издадено Удостоверение за гласуване на друго място.

Гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Активна е и възможността за проверка на избирателна секция чрез SMS, стационарен и мобилен телефон:

Чрез SMS:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон:

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

П.п. Важно:  Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 22.03.2023 г.

ГРАФИК
ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ В ПРЕДИЗБОРЕН ДЕН 01.04.2023г. ОТ СИК/ПСИК В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВАН


30.03.2023 15:06
Свали
СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 АПРИЛ 2023Г.
22.03.2023 14:24
Свали
Заповед образуване ПСИК №77/18.03.2023г.
18.03.2023 18:50
Свали
ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК) И ПОДВИЖНИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ ( ПСИК) В ОБЩИНА БОРОВАН ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 АПРИЛ 2023 Г.


20.02.2023 08:42
Свали
приложение - Поименно предложение за състав на СИК-ПСИК
20.02.2023 08:42
Свали
Предварителни избирателни списъци
16.02.2023 13:45
Свали
Заповед за определяне на местата за обявяване на предварителни избирателни списъци
15.02.2023 13:44
Свали
Заповед за образуване на избирателни секции в община Борован, утвърждаване на тяхната номерация, обхват и адрес за изборите за Народно събрание на 2 април 2023г.
07.02.2023 15:46
Свали
ХРОНОГРАМА ИЗБОРИ 2 АПРИЛ 2023Г.
07.02.2023 15:49
Свали