Политика за защита на личните данни

Обща информация

Считано от 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR) на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните). Регламентът урежда правата и задълженията по защита на личните данни на физическите лица от всички държави членки на ЕС.

 

Администратор на лични данни

 

Община Борован, като орган на местното самоуправление е администратор на лични данни, съгласно чл. 3 от Закона за защита на личните данни.

Община Борован обработва само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели. Личните данни, които се събират и обработват следва да бъдат точни и при необходимост се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

Община Борован поддържа личните данни във вид и форма, които позволяват идентифициране самоличността на физическите лица за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни се обработват.

Информация за администратора на лични данни

Наименование: ОБЩИНА БОРОВАН

Седалище: ул. ,,Иван Вазов", №1, с.Борован, ПК 3240

Данни за кореспонденция: ул. ,,Иван Вазов", №1, с.Борован, ПК 3240

Телефон: 09147 / 93 30

Web site: www.borovan.bg

E-mail: ob.borovan@borovan.egov.bg

 

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:

Име: Галя Валентинова Златковска

e-mail: ob.borovan@borovan.egov.bg

Телефон: 09147/9440

 

Основанието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е:

 •  Обработването се основава на Вашето съгласие;
 •  Обработването на Вашите данни е необходимо за изпълнение на договор с Вас или намерението ни да сключим договор;
 •  Обработването е необходимо за спазване на законовото ни задължение;
 •  Обработването е необходимо, за да защитим Вашите интереси или интереси на друго лице;
 •  Обработването е необходимо, за да упражним задълженията си, като орган на публична власт.

 

Личните данни, които събираме и обработваме от Вас са:

 • Физическа идентичност – име, ЕГН/ЛНЧ, данни за лична карта/паспорт, адрес, месторождение, телефон за връзка и др.
 • Семейна идентичност – семейно положение (наличие на брак, развод, брой членове на семейството, в т.ч. деца до 18 години), родствени връзки и др.
 • Образование – вид на образованието, място, номер и дата на издаване на дипломата. Предоставя се от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.
 • Допълнителна квалификация – данните се предоставят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.
 • Трудова дейност – професионална биография, данните се предоставят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.
 • Данни за здравословното състояние – данните могат да се изискват при предоставяне на социални и здравни услуги. Данните са от значение при заемане на длъжности и изпълнение на функции, изискващи висока степен на отговорност, пряка ангажираност и непосредствен досег с хора, в т.ч. рискови групи. Предоставят на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.
 • Икономическа идентичност – имотно състояние, участие и/или притежаване на дялове или ценни книжа в дружества и др. Предоставят от лицата на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.
 • Други – личните данни относно гражданско-правния статус на лицата, свързани с материалната отговорност. Предоставят се на основание нормативно задължение във всички случаи, когато е необходимо.

Специални категории данни, които обработваме:

Личните данни в регистрите се набират от администратора директно от субектите на данни, когато те попълват искания, заявления и др. документи, необходими за упражняване на официалните правомощия и спазване на законовите задължения на Община Борован. 

 

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат обработвани добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните за конкретни изрично указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство.

 

Период на съхраняване на данните:

Община Борован ще съхранява Вашите лични данни получени за целите, за които се обработват и съхраняват, съгласно сроковете, приети с Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване в Община Борован.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните Ви данни, Вие (според терминологията на закона - субект на данните) имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от Община Борован и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от Община Борован  да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от Община Борован личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
  • когато сте оттеглил своето съгласие;
  • когато сте възразил срещу обработването;
  • когато обработването е незаконосъобразно.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес;
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени.
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

 

Имате право на жалба до надзорния орган.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София, ПК 1592

Данни за кореспонденция: бул. “Проф. Цветан Лазаров“ № 2, гр.София, ПК1592

Телефон: 02 / 9153 518

Web site:  www.cpdp.bg

E-mail: kzld@government.bg

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни чрез Община Борован, можете да го направите на посочените данни за контакт на Община  Борован или директно на Длъжностното лице по защита на данните.

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

 

Защо Община  Борован събира и съхранява лични данни?

Община  Борован събира, обработва и съхранява само законно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени цели.

 

Как използвате моите лични данни?

Добросъвестно и по прозрачен начин за конкретно указани и законни цели в съответствие с действащото законодателство.

 

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

Получатели на Вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

 

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

Община  Борован ще събира, обработва и съхранява предоставената от Вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация с определени минимални срокове в Номенклатурата на делата със срокове за съхраняване в Община Борован.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп, програмно-технически, физически, организационни, административни и нормативни, предвидени в законови и подзаконови актове.

 

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

Община Борован по Ваше искане е длъжна да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт на Длъжностното лице по защита на данните.
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на Община Борован или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото Ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от Вас.

 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Необходимо е да попълните Искане от субект на данни или да отправите искане на посочените контактни данни на Община Борован, или директно на посочените контактни данни на Длъжностно лице по защита на данните.

За да удостоверите Вашата самоличност са необходими: лични документи.

 

Политика за защита на личните данни

Заповед №187 от 08.07.2019г. за лице по защита на данните

Заповед №178 от 14.07.2022г. за лице по защита на данните