Проекти на нормативни актове

ПРОЕКТ ЗА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – БОРОВАН, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.


 13.02.2024 16:44

ПРОЕКТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ


 10.03.2023 16:55

„Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Борован 2022г. – 2025г.“


 21.02.2022 16:51

Проект на Дългосрочна програма за енергийна ефективност на община Борован 2021-2030г.


 04.10.2021 14:54

Програма за опазване на околната среда на Община Борован 2021 – 2028 г.


 12.02.2021 14:23

Проект на програма за управление на отпадъци на Община Борован 2021 - 2028 г.


 05.02.2021 15:18

Проект на изменение и допълнение на Правилник за организация на дейността на Общински съвет - Борован


 10.12.2020 11:33

Проект на Наредба за опазване на обществения ред и докладна с мотиви


 22.07.2020 08:11

Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Борован


 20.07.2020 08:22

Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Борован


 09.03.2020 08:25

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Борован, предоставяни от общината


 12.02.2019 15:51

Проект на наредба за определяне размерите на местните данъци на територията на община Борован


 14.01.2019 15:55

Проект на Наредба за реда за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламни информационни и монументално - декоративни елементи, съгласно чл.56 и чл.57 от ЗУТ


 08.06.2018 15:47