СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТ " ТОПЪЛ ОБЯД"

Агенция за социално подпомагане

програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

 

                                                                   СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г. Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд“ , Община Борован  набира заявления-декларация от кандидат потребители за ползване на социалната услуга по осигуряване на топъл обяд.

От услугата могат да се възползват следните целеви групи:

  1. лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;
  2. лица – обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;
  3. лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
  4. лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
  5. скитащи и бездомни лица;
  6. лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Периодът, за който ще се предоставя социалната услуга е от 01.10.2022 г. до 30.09.2025 г. /само през работните дни/. Желаещите трябва да попълнят Приложение № 1 „Заявление – декларация“ в срок до 16:00 часа на всеки работен ден и да го предоставят в кметствата (за кандидатите от селата) или в деловодството на Домашен социален патронаж с. Борован.