Сигнали


ЗЗЛПСПОИН

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УСЛОВИЯТА И РЕДА

                                                                                                       ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ПО ЗЗЛПСПОИН

                                                                                                     ПО ВЪТРЕШНИЯ КАНАЛ В ОБЩИНА БОРОВАН

 

В изпълнение  на чл. 13, ал.1 ЗЗЛПСПОИН, в Община Борован е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на канала е да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5. Защитата по закона се активира при едновременно наличие на следните три условия :

  1. Сигналът се подава от физическо лице, попадащо сред изчерпателно изброените по чл.5, ал.2 и ал.3 от закона;
  2. Сигналът се подава за нарушение в Община Борован в някоя от следните области - обществени поръчки ; обществено здраве; безопасност на транспорта относно управлението на общинските пътни инфраструктури; опазване на околната среда ; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; правилата за заплащане на дължими публични  общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
  3. Сигналът е подаден чрез вътрешния канал при спазване на установената за това процедура.

Вътрешният канал за подаване на сигнали :

- се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;

- дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.

 

Сигналът се подава само чрез служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. Подаденият сигнал не се входира в деловодната система на общината. Писменото подаване на сигнали се извършва по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на определения служител за приемане на сигналите, обявен на сайта на Община Борован по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.

За подаването на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД) и публикуван на страницата му.  Линк https://www.cpdp.bg/?p=sub_rubric&aid=282. Сигнал, подаден чрез електронната поща се подписва с квалифициран електронен подпис. Сигнал, който не е подаден по образец не е валиден, не се регистрира  и подлежи на връщане.

Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигналът се регистрира в регистъра на сигналите и се потвърждава получаването му  на подателя в срок от 7 дни от получаването му от служителя, отговорен за приемане и разглеждане на сигналите.

Сигналът подлежи на проверка за редовност. В случай че не отговаря на изискванията на закона служителят  изпраща  на сигнализиращото лице писмено съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването му. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.

Служителят отговарящ за разглеждането на сигнала проверява достоверността на същия.  Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН или съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат на подалия ги от служителя с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.

 

Служителят, отговарящ за разглеждането на сигнали, е длъжен да:

1. получава сигналите и потвърждава получаването им в срок от 7 дни след получаването;

2. гарантира, че самоличността на сигнализиращото лице и на всяко друго лице, посочено в сигнала, ще бъде надлежно защитена и предприема нужните мерки за ограничаване на достъпа до сигнала на неоправомощени лица;

3. поддържа връзка със сигнализиращото лице, като при необходимост изисква допълнителни сведения от него и от трети лица;

4. предоставя обратна информация на подателя на сигнала за предприетите действия в срок не по-дълъг от три месеца след потвърждаването на получаването на сигнала;

5. предоставя на лицата, желаещи да подадат сигнал, ясна и лесно достъпна информация за процедурите за външно подаване на сигнали към компетентния национален орган, а когато е уместно - към институциите, органите, службите и агенциите на Европейския съюз;

6. документира устни сигнали;

7. поддържа регистър на подадените сигнали;

8. изслуша лицето, срещу което е подаден сигналът, или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените от него доказателства;

9. предоставя на засегнатото лице всички събрани доказателства и да му предоставя възможност да направи възражение по тях в 7-дневен срок, при спазване на защитата на сигнализиращото лице;

10. предоставя възможност на засегнатото лице да представи и посочи нови доказателства, които да бъдат събрани в хода на проверката;

11. в случай че изнесените в сигнала факти бъдат потвърдени:

а) организира предприемането на последващи действия във връзка със сигнала, като за целта може да изисква съдействието на други лица или звена в структурата на съответния задължен субект;

б) предлага на кмета на общината предприемане на конкретни мерки с цел преустановяване или предотвратяване на нарушението в случаите, когато такова е констатирано или има реална опасност за предстоящото му извършване;

в) насочва сигнализиращото лице към компетентните органи, когато се засягат неговите права;

г) препраща сигнала на органа за външно подаване на сигнали при необходимост от предприемане на действия от негова страна, като за препращането сигнализиращото лице се уведомява предварително; в случай че сигналът е подаден срещу работодателя на сигнализиращото лице, служителят, отговарящ за разглеждането на сигнала, насочва лицето към едновременно сигнализиране на органа за външно подаване на сигнали.

 

Кметът на общината като публичен работодател :

1. въз основа на постъпилия сигнал и на предложенията на служителя, отговарящ за разглеждането на сигнала, предприема действия в рамките на своята компетентност за преустановяване на нарушението или за предотвратяването му, ако то не е започнало;

2. приоритизира по предварително определени критерии и правила разглеждането на постъпилите множество сигнали за по-тежки нарушения;

3. прекратява проверката:

а) когато нарушението, за което е подаден сигналът, е маловажен случай и не налага предприемането на допълнителни последващи действия; приключването не засяга други задължения или приложими процедури във връзка с нарушението, за което е подаден сигнал, нито защитата по този закон по отношение на вътрешното или външното подаване на сигнали;

б) по повтарящ се сигнал, който не съдържа нова информация от съществено значение за нарушение, по отношение на което вече има приключила проверка, освен ако нови правни или фактически обстоятелства не дават основание за предприемането на последващи действия;

в) когато се установят данни за извършено престъпление; сигналът и материалите към него се изпращат незабавно на прокуратурата.

4. изготвя индивидуален доклад, в който описва накратко информацията от сигнала, предприетите действия, окончателните резултати от проверката по сигнала, които заедно с мотивите съобщава на подалия сигнала работник или служител и на засегнатото лице при спазване на задължението за тяхната защита.

 

На основание чл.13, ал.2 ЗЛПСПОИН в община Борован със Заповед № 130/04.05.2023 г. са утвърдени Вътрешни правила за подаване и разглеждане на сигнали за нарушения в Община Борован по чл.13, ал.2 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/.

 

Със заповед № 129/04.05.2023 г. на кмета на общината на основание чл.14, ал.1 е определен служител, отговарящ за приемането и разглеждането на сигналите, а именно Йоланта Цолова, на длъжност главен експерт,  служебен адрес: с.Борован, ул. „Иван Вазов” № 1,

Email за връзка и подаване на сигнали:  zzlpspoin_borovan@abv.bg

Служителят има задълженията по чл.16 от закона в това число да приема и регистрира сигнали.

 

 

Формуляр по образец

Вътрешни правила по ЗЗЛПСПОИН

Определено лице по ЗЗЛПСПОИН