Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
07.11.2020 10:25
Свали
Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
07.11.2020 10:27
Свали
Издаване на удостоверение за данъчна оценка за право на ползване
07.11.2020 10:29
Свали
Предоставяне на данъчна и осигурителна информация
07.11.2020 10:34
Свали
Издаване на документи от значение и признаване, упражняване или погасяване на права и задължения по закона за МДТ /Заявление на молба-декларация за обстоятелсвена проверка /
07.11.2020 10:36
Свали
Издаване на препис от документ за платен данък върху недвижим имот и такса битови отпадъци
07.11.2020 10:38
Свали
Заверка на документи по местни данъци и такси за чужбина
07.11.2020 10:40
Свали
Издаване на удостоверение или препис от документ за платен данък върху превозни средства
07.11.2020 10:41
Свали
Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения
07.11.2020 10:42
Свали

07.11.2020 10:48
Свали