Оперативна програма „Административен капацитет“, договор № по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. с ОПАК

 

 

Проект “Бизнес Ориентирана Община с Визия за Административен Напредък - БОРОВАН по договор рег. № М13-22-171 / 20.08.2014 г. с ОПАК

 

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Административен капацитет”, съфинансиран  от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд