ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Масивна едноетажна сграда (Скотовъден дом), състояща се от четири зали и две стаи, два изхода и коридор, сграда-шопрон застроен на 50 / петдесет/ кв.м и сграда тоалетна застроена на 2 /два/ кв.м., навеси със застроена площ от 94.40 / деветдесет и четрири цяло и четиридесет/ кв.м., цялата със застроена площ от 225.33 /двеста двадесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра/., намираща се извън регулация в ПИ № 000600, ЕКАТТЕ 05548, землище с.Борован,
29.04.2018 10:08
Свали
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Масивна едноетажна сграда (Скотовъден дом), състояща се от четири зали и две стаи, два изхода и коридор, сграда-шопрон застроен на 50 / петдесет/ кв.м и сграда тоалетна застроена на 2 /два/ кв.м., навеси със застроена площ от 94.40 / деветдесет и четрири цяло и четиридесет/ кв.м., цялата със застроена площ от 225.33 /двеста двадесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра/., намираща се извън регулация в ПИ № 000600, ЕКАТТЕ 05548, землище с.Борован,
29.04.2018 10:08
Свали