Годишен отчет ЗEЕ за 2020 г.
01.03.2021 14:06
Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Борован от 28.05.2020
06.11.2020 08:28
Свали
Архивиране и съхраняване на документалния фонд на Община Борован
06.11.2020 08:29
Свали
Вътрешни правила за достъп до лични данни на общинска администрация Борован
06.11.2020 08:30
Свали
Вътрешни правила за прилагане на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в Община Борован
06.11.2020 08:32
Свали
Морално-етичен кодекс на служителите в Община Борован
06.11.2020 08:34
Свали
Вътрешни правила за изпълнение на чл. 50 от Закон за държавния служител
06.11.2020 08:35
Свали
Правилник за вътрешен трудов ред в общинска администрация Борован
06.11.2020 08:36
Свали
Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи от органите на Община Борован
06.11.2020 08:37
Свали
Правила за организацията и дейността на Общински обществен съвет за противодействие на корупцията
06.11.2020 08:38
Свали
Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Община Борован - архив
06.11.2020 08:43
Свали
Програма за управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в община Борован през 2016 г.
06.11.2020 08:44
Свали
Услуги по гражданско състояние и административно обслужване
06.11.2020 08:45
Свали
Услуги Техническа служба
06.11.2020 08:46
Свали
Програма на управление и разпореждане с имотите - общинската собственост в Община Борован
06.11.2020 08:47
Свали
Правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в община Борован
06.11.2020 08:48
Свали
Вътрешни правила за оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в общинска администрация Борован
06.11.2020 08:51
Свали
Вътрешни правила за реда и начина за отпускане на еднократна парична помощ на граждани на община Борован
06.11.2020 08:52
Свали
Общинска краткосрочна програма за енергийна ефективност и ВЕИ на община Борован
06.11.2020 08:54
Свали
Годишен отчет ЗЕВИ
06.11.2020 08:55
Свали
Годишен отчет ЗEЕ за 2019 г.
06.11.2020 08:56
Свали
Вътрешни правила за достъп до обществена информация и предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване в общинска администрация Борован
06.11.2020 08:57
Свали
Краткосрочна програма за насърчаване изполването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован (качена на 18.02.2020 г.)
18.02.2020 08:59
Свали
Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Борован -2020-2030 г. (качена на 18.02.2020 г.)
01.01.1970 02:00
Свали
Инструкция за деловодната дейност в община Борован
06.11.2020 09:02
Свали
Вътрешни правила ССЕВ
06.11.2020 09:03
Свали
Инструкция за печатите в Oбщина Борован
06.11.2020 09:04
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019
06.11.2020 09:05
Свали
Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Oбщина Борован за 2020
06.11.2020 09:06
Свали
Стратегия за управление на общинската собственост в Oбщина Борован мандат 2019-2023
06.11.2020 09:07
Свали
Правила за СЕОС на община Борован
06.11.2020 09:08
Свали
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари по чл.101 от ЗМИП на община Борован
06.11.2020 09:09
Свали