Профил на купувача

Закупуване на транспортно средство за сметосъбиране" - втора употреба


 16.12.2015 12:59

Публично покана ”Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Борован - участъци VRC 2002 - Добролево- Сираково, VRC 1016 -Сираково- Алтимир, VRC 1016- Сираково- Рогозен."


 01.12.2015 12:33

Публична покана „Зимно поддържане и снегопочистване на пътища от ІV-класната пътна мрежа и уличната мрежа в населените места в Община Борован за експлоатационен период 2015 – 2016 година с три обособени позиции


 26.11.2015 12:13

Публична покана Упражняване на авторски надзор при изпълнение на строителството на път „Нивянин-Борован-Малорад” с подобекти:


 19.05.2015 12:07

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА "Ремонтно възстановителни работи на сгради в Община Борован по две обособени позиции"


 08.04.2015 10:51

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ОПРОСТЕНИТЕ ПРАВИЛА СЪГЛАСНО ЧЛ.14, АЛ.3, Т.2 ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ: „Специализиран превоз за превозване на деца и ученици до 16 годишна възраст през учебните 2015-2016-2017 г."


 06.04.2015 10:29

Публична покана „Обучения по ключови компетенции за повишен капацитет на администрацията, включващо следните обучения:„Емоционална интелигентност: “Как да вдъхновяваме и мотивираме - емоционална емпатия и когнитивни умения”, „Системно мислене, модели за комуникация, методи за колегиално развитие“, “Справяне с конфликтни клиенти, саморефлексия, управление на конфликта”"


 06.03.2015 09:44

Заповед № 491/ 10.12.2014г.за откриване на процедура


 10.12.2014 09:02

Заповед № 486/10.12.2014г.за прекратяване


 10.12.2014 08:31

Договаряне без обявление чл.90,ал1,т.4 от ЗОП Проектиране и изпълнение на обект: „Неотложно аварийно-възстановителни работи на съоръженията - мост при село Малорад, общ. Борован, за предотвратяване на последиците от притока на река Бързица"


 08.12.2014 08:18

Решение по чл. 90,ал.1,т.4 от ЗОП "Изграждане на отводнителна система за отводняване на централната част на с.Нивянин "


 01.12.2014 15:23

Решение по чл.90, ал.1, т. 4 от ЗОП "Рехабилитация и ремонт на язовирната стена на язовир"Гарвански геран" с.Малорад, общ.Борован


 28.11.2014 15:14

Решение "Рехабилитация и ремонт на улична мрежа с.Малорад - ул.Въло Цоловки, ул.Коста Петров, ул.Цар Самуил, част от ул.Цено Къчовски, с цел обособяване на път


 28.11.2014 14:56

Публична покана за „Изработка, монтаж и поддръжка на информационни билборди по проект „Реконструкция и рехабилитация на път „Нивянин-Борован-Малорад” с подобекти: - Участък от път VRC 1015 „Нивянин-Борован” от км. 13+600 до км. 17+990; - Участък от път VRC 1003 „Борован –Малорад” от км. 20+360 до км. 27+202 публикувано в АОП до № 9036380


 21.11.2014 14:52

Писмено разяснение по зададени въпроси по публичната покана"Изработка, монтаж и поддръжка на информационни табели по проект "Развитие на спорта в Община Борован- изграждане на млултифункционални спортни площадки в с.Борован, с.Малорад, с.Добролево


 21.11.2014 14:39