Профил на купувача

Проектиране на обект: "Реконструкция и рехабилитация на път VRC 1015 Нивянин-Борован-Малорад", както и проектиране на обект: "Развитие на спорта в община Борован-изграждане на многофункционални спортни площадки в с.Борован, с.Малорад и с.Добролево


 06.07.2012 07:46

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на финансова институция за предоставяне на дългосрочен общински кредит-тип овърдрафт, за осигуряване на временен недостиг на средства във връзка с финансиране на окончателните разплащания по проекти, и рефинансиране на съществуващ кредит на Община Борован”


 25.06.2012 14:47

Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка


 22.06.2012 14:45

Покана за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка


 22.06.2012 14:41