Профил на купувача

2016-747495 Публично състезание"Ремонт на улична мрежа на територията на община Борован"


 31.08.2016 10:44

2016-747493 Открита процедура за "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Боровна по проект Осигуряване на топъл обяд в Община Борован 2016"


 31.08.2016 10:14

2016- 9055499 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


 18.08.2016 09:40

2016-9055377 - Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП


 16.08.2016 09:16

2016-730323 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:„Избор на изпълнител за изготвяне на технически проекти и изпълнението на авторски надзор за Община Борован за проектни предложения:"


 15.04.2016 08:45

2016-728111 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за осъществяване на консултантски услуги за община Борован, свързани с подготовка за кандидатстване и последващо управление, отчитане и избор на изпълнители, включително анализ на икономическата и екологическа устойчивост на проекта и инвестицията и други икономически и социални анализи, нормативно изискуеми за конкретни дейности за проект"


 13.04.2016 09:33

2016-727733 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ :„Избор на проектант за изготвяне на работни проекти за обекти"


 12.04.2016 14:14

2016-727769 Решение за откриване на процедура за доставка на течни горива за нуждите на Община Борован


 12.04.2016 13:51

2016-727709 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект


 12.04.2016 08:52

2016 - 727301 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, урпавление и отичтане на проект "Осн. ремонт на пътища в община Борован""


 11.04.2016 13:36

2016 -727290 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община Борован"


 11.04.2016 13:28

2016 - 727286 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища в община Борован"


 11.04.2016 11:54

2016- 727271 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на проектант за изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на пътища с община Борован"


 11.04.2016 11:39

2016-715265 Открита процедура за избор на изпълнител „Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти за нуждите на детските и социални заведения на територията на община Борован по обособени позиции


 22.02.2016 13:40

2016-9046615 Обществена поръчка по реда на глава осем „а“ от ЗОП с предмет: „Ремонтно – възстановителни работи по сградата на кметство в с.Добролево"


 14.01.2016 13:06