Търгове и конкурси

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Сираково с обща площ 28.235 дка.

 16.04.2019 10:17
Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Малорад с обща площ 803.700 дка.

 16.04.2019 10:15
Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Добролево с обща площ 457.621 дка.

 16.04.2019 10:12
Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Борован с обща площ 28.088 дка.

 16.04.2019 10:09
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Масивна едноетажна сграда (Скотовъден дом), състояща се от четири зали и две стаи, два изхода и коридор, сграда-шопрон застроен на 50 / петдесет/ кв.м и сграда тоалетна застроена на 2 /два/ кв.м., навеси със застроена площ от 94.40 / деветдесет и четрири цяло и четиридесет/ кв.м., цялата със застроена площ от 225.33 /двеста двадесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра/., намираща се извън регулация в ПИ № 000600, ЕКАТТЕ 05548, землище с.Борован,

 29.04.2018 10:06
Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост . Терен с площ от 4 /четири/ кв.м. За поставяне на типов павилион за търговска дейност, съгласно схема за разполагане на общината, намиращ се на острова на автоспирката, ул.„Славко Ценов“ между квартали 10, 35 и 54 по плана на с. Борован.

 29.08.2017 10:04
Откривам публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща помещение № 4 на I-ви етаж в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ I, пл.№ 771, кв.1в по плана на с.Борован, общ. Борован, обл. Враца с площ от 15.83 кв.м,

 29.03.2017 10:02
Търг с яавно наддаване на имот земеделска земя N 000664 нива в землището на с. Борован

 22.07.2016 10:00
Търг за продажба на Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад,

 16.09.2015 09:58
Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 3) за стоматологичен кабинет с площ от 15.30 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет квадратни метра/, находя

 16.01.2015 15:05
Търг за отдаване под наем на Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия ета

 16.01.2015 15:04
Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 1) за стоматологичен кабинет с площ от 16.50 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет квадратни метра/, нахо

 16.01.2015 09:56
Тръжна документация за отдаване под наем на земеделска земя- частна общинска собственост с площ от 55,000 дка. в землището на с.Борован

 15.12.2014 14:57
Заповед № 464/ 26.11.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собс

 26.11.2013 14:50
Заповед № 457/ 26.11.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост

 26.11.2013 14:48