Търгове и конкурси

Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 1) за стоматологичен кабинет с площ от 16.50 кв.м. /шестнадесет цяло и петдесет квадратни метра/, нахо


 16.01.2015 09:56

Тръжна документация за отдаване под наем на земеделска земя- частна общинска собственост с площ от 55,000 дка. в землището на с.Борован


 15.12.2014 14:57

Документация за участие в публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Малорад с обща площ от 803.700 дка


 17.12.2013 15:49

Заповед № 464/ 26.11.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собс


 26.11.2013 14:50

Заповед № 457/ 26.11.2013г. за прекратяване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 26.11.2013 14:48

Заповед № 416/ 25.10.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собс


 28.10.2013 14:46

Заповед № 384/ 04.10.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост,


 15.10.2013 14:43

Обявление относно инвестиционен проект за обект: “Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Д


 01.10.2013 14:42

Обявление отностно обект: ”Реконструкция на част от водопроводните мрежи на населените места село Борован и село Добролево, община Борова


 01.10.2013 14:40

Заповед № 335/ 20.08.2013г. за откриване напубличен търг с явно наддаване за отдадване под наем на урегулиран поземлен имот, частна общинска собс


 20.08.2013 14:39

Заповед № 333/ 20.08.2013г. за откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост


 20.08.2013 14:37

Документация за участие в публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, публична общинска собственост пасище, мер


 22.07.2013 14:35

Заповед № 303 / 17.07.2013 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на движими вещи общинска собственост.


 17.07.2013 14:34

Заповед № 305 / 17.07.2013 г. за публичен търг с явно наддаване за продажба на урегулиран поземлени недвижими имоти, частна общинска собственост,


 17.07.2013 14:33

Заповед № 277/ 18.06.2013г. на Кмета на Община Борован откриване на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлени недвижими имоти, частн


 18.06.2013 14:32