Търгове и конкурси

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „з“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:32

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН – СЪСОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА БОРОВАН И ТП ДГС ВРАЦА В ОБЕКТ 396 „и“, НАХОДЯЩА СЕ В ПОЗЕМЛЕН ИМОТ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. НИВЯНИН


 20.01.2021 10:30

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ЧАСТ ОТ НЕДВИЖИМ ИМОТ, ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, помещение с площ 16,9 кв.м. на първия етаж в сградата на Кметство с. Добролево, находяща се в парцел VІІІ между кв. 5 и 7, актувана с акт за публична общинска собственост № № 752/03.12.1999 г., съгласно приложена схема от арх. Николай Нанков при Община Борован.


 18.12.2020 12:48

Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен- съсобственост на Община Борован и ТП ДГС Враца в обект 184 „и“ находяща се в поземлени имоти в землището на с. Малорад


 14.12.2020 12:45

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Сираково с обща площ 28.235 дка.


 16.04.2019 10:17

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Малорад с обща площ 803.700 дка.


 16.04.2019 10:15

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с. Добролево с обща площ 457.621 дка.


 16.04.2019 10:12

Публичен търг с тайно надаване за отдаване под наем на земеделска земя в землището на с.Борован с обща площ 28.088 дка.


 16.04.2019 10:09

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Масивна едноетажна сграда (Скотовъден дом), състояща се от четири зали и две стаи, два изхода и коридор, сграда-шопрон застроен на 50 / петдесет/ кв.м и сграда тоалетна застроена на 2 /два/ кв.м., навеси със застроена площ от 94.40 / деветдесет и четрири цяло и четиридесет/ кв.м., цялата със застроена площ от 225.33 /двеста двадесет и пет цяло и тридесет и три квадратни метра/., намираща се извън регулация в ПИ № 000600, ЕКАТТЕ 05548, землище с.Борован,


 29.04.2018 10:06

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост . Терен с площ от 4 /четири/ кв.м. За поставяне на типов павилион за търговска дейност, съгласно схема за разполагане на общината, намиращ се на острова на автоспирката, ул.„Славко Ценов“ между квартали 10, 35 и 54 по плана на с. Борован.


 29.08.2017 10:04

Откривам публичен търг с явно наддаване за отдадване под наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот, публична общинска собственост, представляваща помещение № 4 на I-ви етаж в сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ I, пл.№ 771, кв.1в по плана на с.Борован, общ. Борован, обл. Враца с площ от 15.83 кв.м,


 29.03.2017 10:02

Търг с яавно наддаване на имот земеделска земя N 000664 нива в землището на с. Борован


 22.07.2016 10:00

Търг за продажба на Самостоятелен обект – Масивна комбинирана сграда (Автоспирка) в кв. 51, ул. „Георги Димитров” № 38, по плана на с. Малорад,


 16.09.2015 09:58

Търг за отдаване под наем на Помещение (№ 3) за стоматологичен кабинет с площ от 15.30 кв.м. /петнадесет цяло и тридесет квадратни метра/, находя


 16.01.2015 15:05

Търг за отдаване под наем на Помещение за стоматологичен кабинет с площ от 16.00 кв.м. /шестнадесет квадратни метра/, находящо се на първия ета


 16.01.2015 15:04