Оперативна програма „Административен капацитет“, договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проект „Служителите на Община Борован-компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“ по договор № А12-22-167/04.06.2013 г.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд


Общи данни за проекта
 

Приоритетна ос:  ІІ. „Управление на човешките ресурси”

Подприоритет: 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация”

Бюджетна линия:  BG051PO002/12/2.2-07

Бенефициент: Община Борован

Регистрационен номер: А12-22-167 / 04.06.2013 г.

Наименование на проекта: Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса

Място на изпълнение: Република България – Община Борован

Размер на безвъзмездната  помощ:

Обща стойност на проекта: 34 772,56 лева, 100 % финансирани от Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Период за изпълнение: 12 месеца

Партньори:  Няма

Целева група:  Служителите на служебно и трудово правоотношение на Община Борован. Кметове на кметства.


Цели на проекта

Обща цел:

Подобряване на вътрешно – институционалната дейността на Община Борован чрез повишаване на качеството на работа на служителите й.

Специфични цели:

 1. Повишаване на компетентността на служителите на община Борован съобразно длъжностите, които заемат и функциите, които изпълняват чрез обучения
 2. Повишаване на професионализма и мотивацията на служителите в общината за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса на територията на общината

 


Очаквани резултати

 

 1. Обучени 19 служители по различни курсове в ИПА
 2. Проведени групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство за 32 участника
 3. Подобрена работата на служителите в общината
 4. Осигурена информация и публичност
 5. Успешно отчетен проект
   

Дейности

 1. Индивидуални обучения за служителите от Община Борован в Института по публична администрация:
  1. Управление и оценка на изпълнението (ЧР-2) – 2 служители на ръководни функции
  2. Оценка на въздействието на законодателство и политики – предварителна и последваща (ПР-1) – 2 служители
  3. Административно регулиране на стопанската дейност (ПР-2) – 2 служители
  4. Административна стилистика (ПР-4) – 2 служител
  5. Управление на отпадъците. Европейски норми и практики (ПР-16) – 2 служители
  6. Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-3) – 1 служители
  7. Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия (ФС-2) – 2 служители
  8. Устройство на територията- политика и управление (ФС-8) – 2 служители
  9. Електронни таблици с MS EXCEL (напреднали) (ИТО-9) – 3 служители
  10. Презентационни умения. MS POWER POINT (базов курс) (ИТО-23) – 1 служител
 2. Специализирани обучения за служители от Община Борован
 3. Групови обучения за екипна ефективност и ефективно лидерство
 4. Управление на проекта
 5. Дейности за информация и публичност

Материали от обучения

Обучение по модул ПР-1 „Оценка на въздействието на законодателство и политики“
Обучение по по модул ФС-2 „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“
Обучение по модул ПР-4 „Административна стилистика“
Обучение по модул ФС-8 „Устройство на територията- политика и управление“.
Обучение по модул ПР-2 „Административно регулиране на стопанската дейност“
Обучениe по модул ИТО - 9 „Електронни таблици с МS EXCEL /напреднали/“
Обучение по модул ИТО - 23 „Презентационни умения. MS POWER POINT /базов курс/“
Обучение по модул ФС-3 „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“
Обучение по модул ЧР -2 „Управление и оценка на изпълнението“.

Заключителната пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса“
 23.04.2014 10:58

На 23 април 2014 година в Музикалната зала на Oбщина Борован се проведе заключителната пресконференция по проект „Служителите на

Групово обучение на служители от общинска администрация Борован.
 15.04.2014 10:56

На 13, 14 и 15 април 2014 г. в гр. Ловеч се проведе групово обучение на служители от общинска администрация Борован. Обучението е

Обучение по модул ИТО - 23 „Презентационни умения. MS POWER POINT /базов курс/“.
 12.03.2014 10:55

На 10, 11 и 12. 03. 2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители

Обучениe по модул ИТО - 9 „Електронни таблици с МS EXCEL /напреднали/“.
 17.01.2014 10:54

На 16 и 17.01. 2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители от об

Обучение по модул ЧР -2 „Управление и оценка на изпълнението“.
 10.01.2014 10:53

На 09 и 10.01.2014 г. в Учебна зала на Института по публична администрация в София се проведе индивидуално обучение на служители от общ

Обучение по модул ПР-2 „Административно регулиране на стопанската дейност“.
 15.11.2013 10:35

На 14.11.2013 и 15.11.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служи

Обучение по модул ФС-3 „Новите моменти при извършването на одитите за съответствие при финансовото управление и одитите за заверка на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“
 31.10.2013 10:44

На 30.10.2013 и 31.10.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служи

Обучение по модул ФС-8 „Устройство на територията- политика и управление“.
 18.10.2013 10:50

На 17.10.2013 и 18.10.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служи

Обучение по по модул ПР-16 „Управление на отпадъците. Европейски норми и практики“
 10.10.2013 10:41

На 10.10.2013 в гр. София, се проведе индивидуално обучение на служители от общинска администрация Борован по модул ПР-16 „Управл

Пресконференция за представяне на проекта
 22.08.2013 10:30

На 22.08.2013г. от 10:00 ч. в Ритуалната зала на община Борован се проведе начална пресконференция по проект „Служителите на Общи

Покана за пресконференция
 15.08.2013 10:28

Във връзка с проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданит

Обучение по по модул ФС-2 „Актуални въпроси при изготвянето на годишните финансови отчети на бюджетните предприятия“.
 24.07.2013 10:43

На 23.07.2013 и 24.07.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служите

Обучение по модул ПР-1 „Оценка на въздействието на законодателство и политики“.
 09.07.2013 10:34

На 08.07.2013 и 09.07.2013 г. в Учебния център на Института по публична администрация в Банкя се проведе индивидуално обучение на служи

Прессъобщение за предстояща заключителна пресконференция по проект „Служителите на Община Борован – компетентни и мотивирани за по-добро обслужване на гражданите и бизнеса”
 16.04.2013 10:57

На 23.04.2013г. от 14:00 до 15:00 ч. в Музикалната зала на община Борован ще се проведе заключителна пресконференция по проек